VÄRDEGRUND, ETISKA RIKTLINJER OCH MILJÖANSVAR

Värdegrunden är vår övergripande drivkraft och det vi tror på. 

I etiska riktlinjerna återspeglas våra gemensamma värderingar samt principer för hur vi agerar.

VÄRDEGRUND

Vi anser att människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter.

ETISKA RIKTLINJER

Våra kunder har rätt till kvalitet, tydlighet och trygghet. 

MILJÖANSVAR

Vi agerar miljömedvetet och tar miljöansvar.

VÄRDEGRUND

Alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Det innebär att människovärdet inte är bundet till individens personliga egenskaper, funktion i samhället, kön, etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, social ställning, inkomst, hälsotillstånd eller ålder.


ETISKA RIKTLINJER

Omtanke

Vi vill skapa en öppen, icke värderande och tillåtande atmosfär - en trygg plattform varifrån utveckling kan ske. Du är här för att utvecklas, inte sant? Hos oss finns inte kritik, bara stöd och utmaningar.

Kvalitet

Vid ett uppdrag genomförs en uppdragsdialog med kunden - vi ska säkerställa att våra tjänster uppfyller utlovat innehåll och upplägg.
Före accepterandet av ett uppdrag försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning och arbetsplan.
Vi är transparenta - vi anger på förhand såväl arbetsmetoder som andra villkor för uppdraget.
Vi vill ge bästa möjliga kundnytta - vi strävar efter långsiktiga samarbeten.
Vi är mån om att uppdragsgivaren blir nöjd med det vi levererar - om så inte skulle vara fallet, gör vi allt för kompensera och håller tät dialog med uppdragsgivaren för att reda ut ev problem.


MILJÖANSVAR

Vi ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
Vi genomför och utvecklar våra konsulttjänster så att miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
Vi vill alltid försöka välja bästa transportsätt ur miljöhänseende.
Att genom återvinning hushålla med naturresurser.
Vi har ett aktivt miljöarbete med strävan efter ständiga förbättringar.
I möjligaste mån använder vi färdmedel med hänsyn till miljön.

DATAPOLICY

Vi följer GDPR