BESTÄLLAR- OCH STYRGRUPPSUTBILDNING

För dig som har rollen att beställa projekt eller deltar i styrgruppsarbete.

Beställar- och styrgruppsutbildningen syftar till att ge en förståelse för vad det innebär att vara projektbeställare eller att ingå i en styrgrupp. Vilket ansvar har du för projektet? Hur ser rollfördelningen ut mellan beställare/styrgrupp och projektledare? Hur kommunicerar du med projektledaren? Hur stödjer du och coachar hen? Hur arbetar du med projektdirektiv? Hur följer du upp och styr projektet? Hur tar du ansvar för projektresultatet och för att realisera det? 

De här och många fler frågor tar vi upp under vår utbildning. Utbildningen bygger mycket på deltagarnas egna erfarenheter och frågor och vi lämnar mycket utrymme för diskussion och reflektion. 

Att vara projektbeställare är en kompetens i sig!

BESTÄLLAR-STYRGRUPPSUTBILDNING

Du får kunskap att hantera din roll och ditt ansvar som projektbeställare och medlem  i styrgrupp.Utbildningen vänder sig till beställare och  styrgruppsmedlemmar, chefer och andra som vill veta mer om hur man initierar, styr, stödjer, och följer upp ett  projekt.
Innehåll

  • Kunskap om projekt som arbetsform, projekttänk och framgång.
  • Vikten av förberedelser i initieringsfasen och i planeringsfasen
  • Träning i att skapa en tydlig beställning
  • Vikten av projektplan för genomförande, avslut, implementering och utvärdering.
  • Projektets intressenter, projektorganisationen, roller, mandat och dess samverkan.
En heldag på plats alternativt två halvdagar online. Utbildningen ges som öppen, intern, online eller på plats.
KOSTNAD: 8 200 kr  ex. moms per deltagare